top of page
Visietekst WZC Zilverlinde rond omgaan en zorg voor personen met dementie
 

Samen mooie dagen maken: vergeet "dementie"
onthou "de mens" ...

WZC Zilverlinde streeft vanuit zijn antroposofische inspiratie naar een waardevolle verrijkende plaats van ouderen in de samenleving.

Onze visie steunt op waarden in het geven van zorg aan de bewoner met dementie zoals de waardigheid van elke mens en eerbied voor de menselijke persoon. De bewoner moet het gevoel kunnen hebben dat hij er mag zijn zoals hij is. We respecteren de bewoner met dementie, zijn biografie, eigenheid, recht op inspraak, erkenning, betrokkenheid, comfort, geluk, welzijn… Vertrouwen, veiligheid, openheid en respect zijn basiskwaliteiten van het welzijn.

Dementie is een ingrijpende ziekte, die personen met dementie treft in hun lichamelijke, intellectuele en cognitieve vermogens, in hun psychische en sociale mogelijkheden, en daardoor ook in het wezen van wie ze zijn. Ook partners, familieleden en naasten van personen met dementie worden getroffen door de ziekte.

WZC Zilverlinde wil een betekenisvolle zorgpartner zijn voor personen met dementie en hun naasten. We willen je respectvol luisterend en invoelend nabij zijn. Om wie je vroeger was, maar meer nog om wie je nu bent en om wie je worden zal. Je levensverhaal, jouw wensen en jouw mogelijkheden bepalen op elk moment de weg die we samen zullen gaan…

Ons woonzorgcentrum wil personen met dementie een geborgen en veilige woonplek bieden, waar ze zich thuis kunnen voelen. Waar ze in staat zijn in de grootst mogelijke vrijheid zichzelf te zijn en zin te beleven in het leven van elke dag. In de eigen kamer, maar even goed in de vele andere ruimten van het wzc.  We organiseren wonen en leven (in de woonkernen en organisatie breed) op maat voor personen met dementie.

Onze “thuis”, die maken we samen. Samen zorgen we voor een zinvol en verrijkend leven, waarbij we uitgaan van autonomie-in-verbondenheid. Zo lang als kan ondersteunen we jou om zélf keuzes te maken en zélf te beslissen. Over grote en kleine, dagelijkse dingen. En overal waar nodig springen we bij met kundige zorg en respectvolle, warme en koesterende aandacht.

De “trialoog”, de samenspraak van de bewoner, diens naasten en de medewerkers is belangrijk om met elkaar af te stemmen en plannen te maken die passen bij jouw levensinvulling. Daarom zitten we regelmatig samen rond de tafel. Maar elke dag kan je elk van onze medewerkers aanspreken met wat je bezighoudt, met wat je wensen zijn of wat je bezorgt… En dat geldt ook voor jouw naasten.
 

Onze medewerkers zijn steeds respectvol. Ze staan allen voor je klaar met aandachtige ogen, een luisterend oor en een warm hart.   Ze zijn competent en professioneel en dragen elk vanuit hun eigen professionele perspectief (van zorgkundige, verpleegkundige, woonleefbegeleider, ergo, kine, logistiek of facilitair medewerker, administratief medewerker, …) bij aan de goede zorg- en dienstverlening.

 

Lichamelijke, cognitieve, psychische en sociale aspecten van het ziektebeeld krijgen in de loop van het dementieproces alle de nodige aandacht.  We besteden als team veel aandacht aan de goede multidisciplinaire opvolging van elk van onze bewoners, en zorgen ervoor dat voor elk van hen op elk moment van hun verblijf de best passende zorgen worden verleend. Je persoonlijke huisarts en onze coördinerende en raadgevende artsen zijn voor ons essentiële zorgpartners. En jij als bewoner, wanneer nodig of wenselijk bijgestaan door je naaste(n) wordt vanzelfsprekend betrokken in de besprekingen en beslissingen rond jouw leven.

We willen jullie steun zijn bij het dragen en verwerken van de dementie. We hebben daarbij aandacht voor zowel de mooie dingen en kansen die ontstaan als voor de verlieservaring waarmee personen met dementie en hun naasten worden geconfronteerd.

WZC Zilverlinde is een waarden-gedreven organisatie. Voor het ontwikkelen en opvolgen van ons beleid voor de doelgroepen van personen met dementie vertrekken we vanuit ethisch beraad, met betrokkenheid van bewoners, naasten en interne en externe medewerkers. En telkens wanneer een individueel zorg- of levensvraag daarom vraagt, zullen we ethisch overleg hebben. We voorzien in het wzc daarvoor de specifieke communicatiekanalen en zorgen waar nodig voor kundige begeleiding.  

 

bottom of page